De naam 'Christelijke Gereformeerde Kerken' zegt het al: wij zijn 'christelijk' en 'gereformeerd'. Beide woorden zijn bijvoeglijke naamwoorden bij 'kerken'. Wij zijn christelijke kerken omdat we bij de wereldgodsdienst van het christendom horen. En wij zijn gereformeerde kerken omdat we binnen die wereldgodsdienst horen bij de gereformeerde traditie. Die traditie ontstond in de 16e eeuw, onder invloed van mensen als Maarten Luther en Johannes Calvijn (de Reformatie).
De Christelijke Gereformeerde Kerken zien de Bijbel als het woord van God. In de Bijbel heeft God laten zien wat Hij belangrijk vindt. De hoofdpunten uit de Bijbel zijn samengevat in de drie belijdenisgeschriften. Dit zijn de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. Deze documenten zijn allemaal geschreven in de 16e en 17e eeuw en zij zijn specifiek voor de kerken die horen bij de gereformeerde traditie. Daarnaast erkennen de Christelijke Gereformeerde Kerken de oudere belijdenisgeschriften die christelijke kerken overal ter wereld erkennen. De Apostolische Geloofsbelijdenis is daarvan de bekendste.

De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn ontstaan in 1892 als een voortzetting van de Christelijke Gereformeerde Kerk die in 1869 ontstond uit de samenvoeging van de Christelijke afgescheiden gemeenten en de Gereformeerde Kerken onder het Kruis. Vrijwel de gehele Christelijke Gereformeerde Kerk van 1869 fuseerde in 1892 met de Nederduits Gereformeerde Kerk (Dolerende) tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, op drie gemeenten en een aantal leden na.
De predikanten F.P.L.C. van Lingen (1832-1913) en J. Wisse (1843-1921) waren de voornaamste woordvoerders in de kring van bezwaarden tegen deze vereniging. Zij achtten de beginselen, namelijk van de afscheiding van 1834 en de doleantie van 1886, fundamenteel met elkaar in strijd. Ook vonden zij dat de plaatselijke gemeenten onvoldoende betrokken waren in het verenigingsproces, wat zij in strijd vonden met het presbyteriale kerkrecht. Niet het minste gold hun bezwaar tegen de leer omtrent de wedergeboorte en de doop welke volgens hen door bepaalde predikanten uit de kring van de dolererende kerken wordt verdedigd. Gedoeld wordt op de leer van de veronderstelde wedergeboorte, voornamelijk in verband gebracht met dr. Abraham Kuyper. Op de eerste synode, in 1893, waren er acht gemeenten vertegenwoordigd. In 1894 kon er echter reeds een theologische school worden geopend, die in eerste instantie in Den Haag gevestigd was en vanaf 1919 in Apeldoorn.
De secularisatie gaat ook aan de CGK niet voorbij. Het ledenaantal is sinds 1990 zo'n 4% gedaald en ook het zondagse kerkbezoek neemt af, met name van de tweede dienst op zondag. Het aantal gemeenten van het CGK met zeven afgenomen, van 189 in het jaar 2000 naar 182 per begin 2009.
Linker- en rechtervleugel


Hoewel de Christelijke Gereformeerde Kerk voornamelijk in haar 'doorstartperiode' (na de totstandkoming van de Gereformeerde Kerken in Nederland in 1892) bestond uit een groot aantal Schriftuurlijk-bevindelijke predikanten en gemeenten, heeft het de kerken altijd gekenmerkt te bestaan uit verschillende stromingen, namelijk een meer voorwerpelijke stroming en een bevindelijke onderwerpelijke richting. Mede hierdoor hebben de Christelijke Gereformeerde Kerken te maken gehad met nogal wat predikanten of gemeenten die zich los maakten en over gingen naar andere kerkverbanden.
In 1952 wordt het kerkelijk leven opgeschud door het vertrek van de predikanten J.G. van Minnen en ds. E. du Marchie van Voorthuijsen. Alhoewel beiden een verschillende koers zijn gevaren, eerstgenoemde stichtte de Christelijke Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de tweede ging over naar de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, kwam het toch zover dat er een kanselboodschap werd uitgegeven mede op aandrang van professor Gerard Wisse om te voorkomen dat er meer zouden heengaan.
Anno 2012 kenmerken de Christelijke Gereformeerde Kerken zich door een veel grotere verscheidenheid op het gebied van levensstijl en theologie. Enerzijds is er nog steeds een rechtervleugel rond het blad Bewaar het Pand, die behoort tot de bevindelijk gereformeerden. Dit blijkt onder meer uit de strikte handhaving van de Statenvertaling (uit 1639) als dť bijbel waaruit gelezen wordt, het isometrisch zingen van de Psalmen alleen uit de Berijming van 1773.
Anderzijds is er een progressievere linkervleugel, die meer open staat voor nieuwere theologische opvattingen en streeft naar liturgische vernieuwing. Zij zoekt plaatselijk verdere samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerken en met de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) en op enkele plaatsen ook met de voormalige Gereformeerde Kerken in Nederland (nu onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland), o.a. in Amersfoort - Vathorst. In vele gemeenten wordt naast de berijming van 1773, de nieuwe Psalmberijming gezongen en de Bijbelvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951 gebruikt. In een aantal gemeenten wordt ook de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004 gebruikt, hoewel dit door de landelijke synode is ontraden. In de progressieve gemeenten wordt het gehele Liedboek voor de Kerken gebruikt, terwijl ook wel andere liederen, bijvoorbeeld uit de bundel van de Stichting Opwekking, worden gezongen. Deze bundels zijn niet formeel vrijgegeven door de kerkleiding, maar plaatselijke gemeenten hebben in 2004 de vrijheid gekregen om liederen te zingen die wat betreft de inhoud passen bij de theologische opvattingen van de kerken, en wat betreft de vormgeving passen binnen de gereformeerde liturgie. Niet alle (oude ťn nieuwe!) liederen uit de genoemde bundels voldoen aan deze voorwaarden.
De beide vleugels kennen hun eigen jeugdwerk. De progressieve koers van de traditionele jongerenorganisatie CGJO leidde in de jaren tachtig tot de oprichting van een conservatieve tegenhanger, het LCJ, die inmiddels in omvang niet meer onderdoet voor de moederorganisatie. Ondanks het bestaan van de beide vleugels kennen de Christelijke Gereformeerde Kerken echter ook een sterke middenstroming.
Kerkelijke organisaties
De kerken hebben een eigen Theologische Universiteit te Apeldoorn. Hier studeren rond de honderd studenten. Daarnaast zijn er ongeveer dertig mensen die een eigen studieroute volgen. Ook zijn er rond de 25 promotiestudenten, die deels uit het buitenland komen. De kerken hebben zich altijd ingezet voor een eigen predikantenopleiding. Deze is gevestigd in Apeldoorn en heet Theologische Universiteit Apeldoorn. De broeders die graag predikant in de christelijke gereformeerde kerken willen worden, studeren er. Maar de opleiding staat sinds 1974 ook voor anderen open die theologie willen studeren, op gereformeerde leest geschoeid. Vijf hoogleraren en een aantal docenten, alsmede verschillende medewerkers worden ingezet om de ruim 100 studenten te begeleiden.
Een drietal deputaatschappen is benoemd om de kerkelijke verantwoordelijkheden inhoud te geven:

het curatorium: negen predikanten hebben - in nauw overleg met het college van hoogleraren - de verantwoordelijkheid voor het aannemen en kerkelijk begeleiden van de studenten die zich specifiek op het predikantschap in onze kerken voorbereiden;
het deputaatschap toezicht: vijf leden van onze kerken oefenen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen (de Universiteit is immers een door de overheid erkende opleiding) toezicht uit op o.a. de kwaliteit en de financiŽle situatie van de Universiteit; speciaal benoemt dit deputaatschap het college van bestuur, dat aan hem verantwoording over het gevoerde beleid schuldig is;
het deputaatschap studie- en stimuleringsfonds: dit fonds is toegankelijk voor de studenten die onder de verantwoordelijkheid van het curatorium vallen en die geen recht hebben op studiefinanciering (bijv. door hun leeftijd). Ook kunnen christelijke gereformeerde predikanten die een proefschrift voorbereiden een beroep doen op dit fonds.
De officiŽle publicatie van deze kerken is De Wekker. Daarnaast zijn er het blad Doorgeven (dit geeft een beeld van het werk in de zending, evangelisatie en hulpverlening) en Vrede over IsraŽl.

Copyright © 2012 by "CGK Siegerswoude-de Wilp  • FAH - Website Designer  •   All Rights reserved   • Cookiebeleid
Geschiedenis van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
Christelijke Gereformeerde Kerk
'ELIM'            
Siegerswoude-De Wilp
Mobiele App voor Android en iOS is nu beschikbaar. Luister uw kerkdienst live en later via uw mobiele telefoon of tablet. Uiterst eenvoudig in gebruik. De App is geschikt voor Android toestellen met Android 4.1 of hoger en iPhone's en iPad's met iOS 6 of hoger.


- Regelmatig wordt de
   activiteiten agenda
   geupgraded!


      - Iedere Zondag zijn er twee
        kerkdiensten
       -morgendienst: 9.30 uur
       -middagdienst: 14.30 uur

         Meer weten over onze
         diensten lees verder
...


     -Op deze site kun je de
      diensten live maar ook van
      de afgelopen weken
(TERUG)
      luisteren
Diensten beluisteren- Kerstappel