Voorbereiding

Voorbereiding Preek

 

 

Voorbereiding preek

 

Via deze pagina probeerd de dominee u liturgie voor de aankomende diensten aan te bieden.
Binnenkomst Kerkenraad

Voorzang (vervalt)

(ouderling van dienst brengt voorganger naar de preekstoel)

Stil gebed (onder aan de preekstoel)

Mededelingen

Votum en groet

Onze hulp is in de naam van de Heere,

die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw houdt tot in eeuwigheid

en niet laat varen de werken van zijn handen

Amen

Genade zij u en vrede

Van God onze Vader

En van de Heere Jezus Christus

door de Heilige Geest

Amen

Zingen                                Ps 108: 1

Wetslezing

Zingen                                Ps 119: 86

Schriftlezing                     1 Samuel 17

Gebed (+voorbede en dankzegging)

Zingen                                Ps 2: 1

Verkondiging                   David en Goliath (1Samuel 17, 45)

Zingen                                Ps 18: 9

Gebed

Dienst der offeranden

Zingen (staande)            Ps 68: 9

Zegen

De genade van de Heere Jezus Christus

en de liefde van God

en de gemeenschap van de Heilige Geest

zij met u allen.

Amen

 

 

Middagdienst Siegerswoude 13 juni 2021 14.30 uur

 

Binnenkomst Kerkenraad

Voorzang (vervalt)

(ouderling van dienst brengt voorganger naar de kansel)

Stil gebed (onder aan de kansel)

Mededelingen

Votum en Groet

Onze hulp is in de naam van de Heere,

die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw houdt tot in eeuwigheid

en niet laat varen de werken van zijn handen

Amen

Genade zij u en vrede

Van Hem die is en die was en die komen zal

En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn

En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is

De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen

Zingen                                              Ps 65: 1

Schriftlezing                                    Jesaja 32, 9-20

Geloofsbelijdenis

Zingen                                              Ps 65: 8

Gebed ( + voorbede en dankzegging)

Zingen                                              Ps 107: 17

Woordverkondiging                     Jesaja 32, 15

Zingen                                              Ps 92: 7

Gebed

Dienst der offeranden

Zingen (staande)                            Ps 150: 1

Zegen                                               

De HEERE zegene u, en behoede u!

De HEERE doe zijn aangezicht over u lichten,

en zij u genadig!

De HEERE verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede

Amen